ratusz
Facebook
Facebook
YouTube
prześlij
RSS

Uprzejmie informuję, że zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Pułtusku w dniu 28 maja 2020 r.  o godz. 13.00. Sesja odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Pułtusku – Sala Rady.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawy różne i informacje. 
 4. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pułtusk w formie budżetu obywatelskiego na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pułtusk.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Pułtusk na rok 2020.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Kotlarskiej 7 w Pułtusku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Pułtusku (dotyczy lokalu o pow. użyt. 63,93 m2 ).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Adama Mickiewicza 24 w Pułtusku (dotyczy lokalu o pow. użyt. 84,40 m2 ).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 17 A w Pułtusku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 32 w Pułtusku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 33/35 w Pułtusku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Rynek 46/48 w Pułtusku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. 3 Maja 9 w Pułtusku.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Świętojańskiej 1 w Pułtusku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Świętojańskiej 2 w Pułtusku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej we wsi Lipniki Stare, gmina Pułtusk.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia działki o nr ewid. 137/4 położnej w obrębie 9, miasta Pułtusk.
 19. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Pułtusk.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pułtusk”.
 21. Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 22. Sprawozdanie za oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Pułtusk.
 23. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Pułtusk na lata 2014-2020 za rok 2019.
 24. Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Gminnym Programie Wspierania Rodziny i Opieki nad Dzieckiem na lata 2018-2020.
 25. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 -2020” za 2019 r.
 26. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 -2020” za 2019 rok. 
 27. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku za 2019 rok.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję 2020-2023.
 30. Sprawozdanie z dokonanych umorzeń wierzytelności gminnych i udzielonych ulg zgodnie z uchwałą nr XVI/148/2015 Rady Miejskiej w Pułtusku z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pułtusk i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną za 2019 r.
 31. Przyjęcie sprawozdań z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Pułtusku.
 32. Przedłożenie protokołów z XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV sesji Rady Miejskiej w Pułtusku
 33. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pułtusku
Ireneusz Purgacz